ΤΜΗΜΑΤΑ ΣΧΟΛΗΣ


Η Σχολή Οικονομικών, Πολτικών και Κοινωνικών Επιστημών αποτελείται από τα παρακάτω Τμήματα:

 

Η Κοσμητεία Οικονομικών, Πολιτικών και Κοινωνικών Επιστημών αποτελείται από τα παρακάτω Τμήματα:

1.Οικονομικών Επιστημών

2.Πολιτικών Επιστημών

3.Κοινωνικής Εργασίας και

4. Κοινωνικής Πολιτικής